Gốclab là một mạng lưới các không gian triển lãm nhỏ và siêu nhỏ tại nơi công cộng, nhằm đưa nghệ thuật tiếp cận chủ động đến với khán giả đại chúng.

  • VI
  • EN